Gözaltı Kararının Hukuki Olarak İncelenmesi

Gözaltı nedir? Suç şüphesiyle yakalanan kişinin, suçu işlediğine ilişkin belirtilerin varlığı durumunda,Cumhuriyet Savcısı’nın kararıyla,soruşturmanın nihayete erdirilebilmesi amacıyla,soruşturmanın yürütülmesi açısından zaruri olması halinde hakim önüne çıkarılıncaya kadar veya serbest bırakılıncaya kadar kolluk güçleri tarafından alıkonulması işl...

Devami...

Yakalama Kararının Hukuki Olarak İncelenmesi

Ceza muhakemesi kapsamında yakalama nedir? Hakim veya mahkeme kararı olmadan suç şüphesi altında bulunan kişilerin hürriyetlerinin geçici bir süre kısıtlanmasıdır.Yakalama daha çok fiili durumu tarif etmek üzere kullanılır. Yakalama bir koruma tedbiri olması hasebiyle geçici nitelikte olmalıdır.Yakalama şüpheli kişinin gözaltına alınması veya tutuk...

Devami...

Türk Borçlar Kanununda Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz zenginleşme nedir? 6098 sayılı yeni Türk borçlar kanunu uyarınca borç ilişkisi sözleşmelerden, haksız fiillerden ve nihayet sebepsiz zenginleşme durumunda meydana gelir. Sebepsiz zenginleşme ,bir kimsenin haklı bir neden olmaksızın başkasının mal varlığından ve emeğinden zenginleşmesidir.Sebepsiz zenginleşme borcu tarafların iradesine daya...

Devami...

Ceza Muhakemesi Kanununda Arama Kararı

Arama kararı ne demektir? Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca arama yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği yönünde makul şüphe varsa şüphelinin veya sanığın üstü ,eşyası,konutu ,işyeri veya ona ait olan diğer yerler aranabilir. Şüpheli veya sanağın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla diğer bir kişinin de ...

Devami...

İnanç sözleşmesi ve inançlı işlem ispatı davası

İnançlı işlem nedir ? İnanç anlaşması ,inananın bir eşya üzerindeki bir ayni hakkı veya bir alacak hakkının sahipliğini inanılana tam olarak devretmeyi ; inanılan kişinin işe kendisine devredilen bu şeyi tarafların arasındaki anlaşmaya göre idare etmeyi ,korumayı ve inanç sözleşmesinin sonunda inanan kişiye geri vermeyi taahhüt etmiş olduğu sözleşm...

Devami...

Borçlunun 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi

Haciz ihbarnamesi nedir? İcra İflas Kanununun 89.maddesinde kıymetli evraka bağlanmamış yani hamiline yazılı olmayan ya da cirosu mümkün bir senede bağlı olmayan hak ve alacaklarının haczi düzenlenmiştir. Alacaklı borçlunun mallarının haczini isteme safhasına gelmişse borçlunun 3.kişilerde bulunan mal,hak ve alacaklarının haczedilebilmesini isteyeb...

Devami...

Adli para cezası hakkında bilmeniz gereken her şey

Adli para cezası nedir? Türk Ceza Kanunu işlenmiş bir suç için iki temel caza yaptırımı öngörmüştür.Bunlar en bilindik ceza olan hapis cezası ve adli para cezasından oluşur. Adli para cezası ,mahkeme tarafından hükümlünün belirli bir miktardaki parayı devlet hazinesine yatırmasına karar verilmesi olarak tanımlanabilir. Adli para cezası ve idari par...

Devami...

İhtiyati Tedbir Nedir, Nasıl Talep Edilir?

İhtiyati tedbir nedir? Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli derecede zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden yahut gecikme sebebiyle ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.Bu hüküm niteliğine uygun düş...

Devami...

Senetle ispat ve istisnaları

Belge nedir? Belge,senet kavramını da içine alan geniş bir kavramdır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun’nda belge ‘’ uyuşmazlığa konu olan olayların ispatlanmasına uygun yazılı ve basılı metin,senet,çizim,plan,kroki,fotoğraf,film,görüntü ve ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları belge olarak...

Devami...

Tahkim sözleşmesinin hukuki incelenmesi

Tahkim nedir? Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan tahkim günümüzde çeşitli hukuk alanlarında uygulama alanı bulmaktadır. Tahkim,çözümlenmesi mutlak suretle mahkemelerin yetkisine bırakılmamış olan hususlarda,uyuşmazlığa düşen tarafların yapacakları yazılı bir tahkim sözleşmesiyle uyuşmazlığın çözümünü kendi belirledikleri hakem ya da ...

Devami...