4.5/5 - (15 votes)

Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda ;

Boşanma davaları
Nafaka davaları
Velayet davaları
Evlat edinme ile ilgili davalar
Babalık Davaları
Mal rejimleri ile ilgili davalar
Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar…


4.5/5 - (15 votes)

Gayrimenkul Hukuku

Gayri menkul ile ilgili davalar; 
Tapu iptali ve tescil davaları
Şuf’a davaları
Men’i müdahale davaları
Ecri misil davaları
Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
Geçit hakkı davaları
Tespit davaları
İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
Diğer taşınmaz hukuku davaları.

4.5/5 - (15 votes)

İcra ve İflas Hukuku

İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
Kambiyo takipleri (senet ve çek’lerin icraya konulması)
İstihkak davaları
İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
Menfi tespit ve istirdat davaları
İpoteğin paraya çevrilmesi
Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

4.5/5 - (15 votes)

İş Hukuku

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;

İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
Hizmet tespiti davaları
İşe iade davaları
İşçi – iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.


4.5/5 - (15 votes)

Miras Hukuku

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması
Miras sözleşmeleri
İzale-i şuyu davaları
Vasiyetnameler
Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
Mirasçılık belgesi’nin iptali davaları
Miras ile ilgili iade davaları
Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.


4.5/5 - (15 votes)

Ceza Hukuku

TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar
Vergi suçları
Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar…

4.5/5 - (15 votes)

Vergi Hukuku

Vergi hukukundan doğan davalar;

Ödeme emrini iptal davaları
Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
Vergi mevzuatından doğan diğer davalar


4.5/5 - (15 votes)

İdare Hukuku

İdare hukuku  davalar;

İptal davaları
Tam Yargı Davaları.

4.5/5 - (15 votes)

Siber Suçlar Hukuku

Siber Suçlar hukuku alanındaki davalar; 

Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar
Bilişim Sistemindeki Verilere Yönelik Suçlar
Banka veya Kredi Kartına Yönelik Suçlar
Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullandığı Diğer Suçlar

Bize Görüşlerinizi Bildirin.