2.4/5 - (30 votes)

Anonim şirketlerde şirket ile şirketin ortağı arasındaki ilişki kural olarak ortağın payını devretmesi ile sona erecektir.Paydaş ,ortaklıktan çıkmak istediğinde payını başka bir kişiye satarak ya da şirkete satarak ortaklıktan çıkma hakkını kullanabilecektir.

Pay devri ile istenilen sonuca ulaşılamayacağı durumu hasıl olmuş ise anonim şirketin o paydaşı kanunen ortaklıktan çıkarma hakkı da bulunur.

Şirket sözleşmesinde, bir paydaşın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği nedenler hüküm altına alınabilir.Çıkarma kararına karşı paydaş, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.

Şirket ortağının anonim şirkete karşı tek borcu pay bedelini ödeme borcudur.Sermaye borcunun yerine getirilmemesi halinde şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca temerrüde düşen pay sahibine karşı icra takibinde bulunabilir veya ıskat yoluna başvurabilir.

Sermaye koyma borcunu zamanında ifa etmeyen paydaş hakkında,temerrüt faizi işlemeye başlar.

Pay sahibinin belirlenen vadede sermaye borcunu ifa etmeyip temerrüde düşmesi halinde Anonim şirket yönetim kurulu temerrüde düşen pay sahibini, kısmi ödemelerden doğan haklardan mahrum etmeye ve şirketten çıkarmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu temerrüde düşen ortağa sermaye borcunu ödemesi için çağrıda bulunmalıdır. Bu çağrı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmelidir. İlgili çağrıda pay sahibine taahhüt ettiği pay bedelini bir ay içinde ödemesi gerektiği, aksi takdirde ilgili paylara ilişkin haklardan yoksun kalacağı belirtilmelidir.

Pay sahibinin belirtilen süre içinde taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, pay sahibi bu zamana kadar yaptığı ödemelerden mahrum bırakılarak yönetim kurulunun bu yönde alacağı bir kararla şirketten çıkarılır.

Yönetim kurulu şirketten çıkarılacak ortağın yerine başka bir ortak bulmalı ve payları bu kişiye satıp devretmelidir.

Iskat ile temerrüde düşen pay sahibi pay sahipliği sıfatını temerrüde düştüğü paylar için kaybeder. Bu sebeple yönetim kurulu pay sahibinin ifa ettiği eski sermayeye ilişkin paylarına dokunamaz ve pay sahibinin bu paylarla ilgili pay sahipliği sıfatı devam eder. Iskat ile pay sahibi ayrıca pay için yaptığı kısmi ödemelerden yoksun bırakılır.

Yargıtay güncel kararlarında ortaklık devam ettiği müddetçe ortakların sermaye koyma borcunun zaman aşımına uğramayacağını fakat faiz ve diğer bağlı alacaklar için zaman aşımı süresinin söz konusu olacağı yönünde hüküm kurmuştur.

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarılmanın şartları nelerdir?

Limited şirkette sözleşmede öngörülen sebeplerin varlığı halinde ortaklık tarafından çıkarılma ve haklı sebeplerin varlığı durumunda mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkarılma durumlarında mümkün olabilir.

Ortaklar şirket sözleşmesinde çıkarılma nedenlerini hüküm altına alabilirler.Fakat bu sebepler objektif olmalıdır ve eşitlik prensibine uygun olmalılardır.Bu sebeplerin gerçekleşmesi durumunda ilgili ortak alınacak bir genel kurur kararıyla ortaklıktan çıkarılabilecektir.

Bu kararın alınabilmesi için uyulması gereken nisaplar ; temsil edilen oyların ⅔ çoğunluğu ve oy hakkı bulunan esas sermayeyi temsil eden paydaşların salt çoğunluğunun kararın alındığı toplantıda hazır bulunmaları gerekir.

Çıkarılan ortak kararın noter aracılığıyla kendine bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde mahkemeden ortaklar genel kurulu kararının iptali isteminde bulunabilir.

Haklı sebeplerin varlığı durumunda da şirketin o ortağı çıkarma hakkı doğar.Şirket bu durumda doğan çıkarma hakkını mahkeme vasıtasıyla da kullanabilir.Haklı sebep varsa mahkeme ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir.

Limited şirkette ortaklıktan çıkarılan ortağın ayrılma akçesi ödenir. Limited şirket o anda iflasa düşerse şirkette ortaklıktan çıkarılan ortak, bir şirket alacaklısı gibi iflas masasına dahil olmaktadır.

Şirkette ortaklıktan çıkarılan ortak, esas sermaye payının gerçek değerine göre ayrılma akçesini isteme hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca şirket sözleşmesinde bu yönde bir düzenleme olmasa dahi şirkette ortaklıktan çıkarılan ortak ayrılma akçesini talep edebilir.

Adi şirketlerde ortağın ortaklıktan çıkarılması mümkün müdür?

Adi ortaklık sözleşmesinde şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması konusunda özel birtakım çıkarma sebepleri öngörülebilmektedir. Bu durumda ilgili ortak sözleşmede yer alan sebep gerekçe gösterilerek şirkette ortaklıktan çıkarılma gerçekleştirilebilmektedir.

Adi şirkette çıkarılmak istenen ortak dışındaki diğer ortakların şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması kararı,niteliği gereği bir ortaklık kararıdır. Dolayısıyla ortaklıktan çıkarılma kararının, sözleşmede aksi öngörülmedikçe oy birliği ile alınması gerekir.

Kolektif şirket ortağı hangi hallerde ortaklıktan çıkarılabilir?

Ortaklardan birinin feshi ihbarında bulunması durumunda diğer ortaklar şirketi sona erdirmek yerine feshi ihbar eden ortağı ortaklıktan çıkarabilirler.

Tasfiye payı haczedilen ortak diğer ortaklar tarafından ortaklıktan çıkarılabilir.

Müflis ortağı diğer ortaklar ortaklıktan çıkarabilmektedirler.

Şirket süresinin uzatılması konusunda itiraz eden ortağı diğer ortaklar ortaklıktan çıkarabilirler.

Haklı bir sebebin varlığı durumunda şirket ortağı diğer ortaklarca ortaklıktan çıkarılabilir.

Kolektif şirkette ortaklıktan çıkarılan ortak,ticaret siciline tescil ve ilan edildiği zamana kadar üstlenilen borçlar dolayısıyla sorumlu olmaya devam etmektedir.

Ancak bu sorumluluk, ilandan itibaren 3 yılın geçmesiyle birlikte zaman aşımına uğrar.Ayrıca kolektif şirkette çıkarılan ortağa tasfiye payı ödenmektedir.

SES hukuk&danışmanlık bürosu olarak uzman avukatlarımız vasıtasıyla yerli yabancı pek çok müvekkilimize şirketler hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Şirket kuruluşları,sermaye artırım ve indirimleri,haksız rekabet ihtilafları,hisse senedi ve tahvillerle alakalı hukuki işlemler.. gibi ticaret hukukunun pek çok alanında yaşamış olduğunuz hukuki uyuşmazlıklarda bizden dava ya da danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bizimle irtibata geçmek için internet sitemiz üzerindeki numaradan bizleri arayabilir ya da avukata soru sor kısmından bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.