Rate this post

Miras bırakanın yasal mirasçılarından çeşitli sebeplerle mal kaçırması sıklıkla karşılaşılan vakalardan biridir.Uygulamada muris muvazaası olarak ta adlandırılır.

Günlük hayatta miras bırakacak kişiler ölümlerinden önce taşınmazlarını istedikleri birine devretmekte ve diğer mirasçılarını bu mirastan yoksun bırakmaktadır.

Muris muvazaası, miras bırakanın mirasçısını miras hakkından mahrum etmek kastı ile, mirasçılardan birine yahut mirasçı olmayan 3. kişiye esasen bağışladığı halde,tapu sicilinde satış olarak göstermesidir.

Esasında miras bırakan devredilen taşınmaz mukabilinde bedelini almaz ya da cüzi bir bedel

alır; fakat tapuda yüksek bedellerle satış sözleşmesi akdedilir.

Muris muvazaası, miras bırakanın sağlında yaptığı işlemler için mevzu bahis olur.Miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf ve vasiyetname ile mirasçılarının haklarını ihlal etmesi neticesinde muvazaa değil, koşulları mevcutsa vasiyetnamenin iptali veya tenkis davası yoluna gidilebilir.

Miras bırakan mirasçılardan çeşitli sebeplerle mal kaçırmak isteyebilir.Örneğin;

Miras Hukukunda Kız çocuklardan mal kaçırılmak istenmesi, Birden çok evlilik yapanların ikinci eşin çocuklarını kayırması,Yaşlı ya da ölümcül hastalığa yakalanmış olanların yakınlarındaki mirasçılarını uzaktaki mirasçılarına tercih etmeleri, Miras bırakanın ilişkileri iyi olmadığı mirasçısına karşı daha çok sevdiği mirasçısını kayırması durumlarında bu yola sıklıkla başvurulmaktadır.

Muvazaalı işlemin unsurları nelerdir?

-Tarafların amaçları ile yapmış oldukları işlem arasında bir uyumsuzluğun bulunması gerekir.

-Muvazaalı işlem yapma hususunda tarafların iradelerinim uyuşması gerekir.

-Muvazaalı işlemle diğer mirasçıların aldatılma amacının bulunması gerekir.

Muris muvazaası davasını kimler açabilir ?

Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna bağlı tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Bu davayı yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ya da evlatlıklar da açabilir. Ancak bu davayı mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkarılan kişiler açamaz.

Muris muvazaası davasında yetkili ve görevli mahkeme neresidir?

Dava konusunun değer ve tutarına bakılmaksızın mal varlığına ve şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme aksine düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Muris muvazaası davasına konu olan şey taşınmaz ise yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.Davaya konu olan birden çok taşınmaz söz konusu ise dava bu taşınmaz malların bulunduğu yerlerden birinde de açılabilir.

Muris muvazaası davası için zaman aşımı süresi var mıdır?

Muris muvazaası davası, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Dava, zaman aşımı yahut herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Miras hukuku ile alakalı uyuşmazlıklarda alanında uzman bir avukattan yardım almanız bireysel hareket etmenizden daha yararlı olacaktır. SES hukuk bürosu ailesi olarak alanında uzman avukatlarımızla sizlere hukuki destek vermekteyiz.Yaşamış olduğunuz hukuki uyuşmazlıklarınızda internet sitemiz üzerindeki iletişim numaramızdan bizi arayarak sekreterimizden randevu alabilir ya da yine internet sitemiz üzerinde ‘’avukata sor’’ kısmından sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.