Rate this post

İşçinin ölümü durumunda yasal mirasçıları kıdem tazminatını alabilir mi?

Kıdem tazminatı iş hukuku açısından önem teşkil eden bir husustur.İşçi yakınları vefat eden mirasçılar,içinde bulundukları üzüntü veya böyle bir hakları olduğundan haberdar olmadıkları gibi gerekçelerle işverene karşı herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar.

Oysa ki işçinin vefat etmesi durumunda ,ölüm sebebi ne olursa olsun mirasçıların kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.

Halen yürürlükte olan 1475 sayılı iş kanununun 14.maddesinde işçinin ölümü halinde de kıdem tazminatına hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda iş yerinde 1 yıl ve daha fazla çalışan işçinin ölümü halinde yasal mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Yasanın bu hükmünde ölüm sebeplerinden bahsedilmediğinden ; ölüm sebebi ne olursa olsun kanuni mirasçılar kıdem tazminatını almaya hak kazanacaklardır.

İşçinin ölümü ile iş ilişkisinin sona ermesinde farklı kamu kurumlarında geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabında birleştirilip birleştirilemeyeceği önem arz etmektedir.Yargıtay 9.Hukuk Dairesi yasal mirasçılara ödenmesi gereken kıdem tazminatı hesabında işçinin farklı kamu kurumunda geçirdiği sürelerin toplanacağını kabul etmiştir.

(1999/19876 E,2000/2415 K.)

Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.Bu halde gaiplik hallerinde de işçinin mirasçılarının kıdem tazminatı talep hakkı bulunur.Ancak faiz başlangıcı başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Mahkemeden veraset ilamını alan mirasçılar işverene başvurarak ilamda belirtilen payları oranında kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.İşveren kıdem tazminatını ödemezse mirasçılar bu durumda İş Mahkemesi’nde dava açabileceklerdir.

Mirasçıların kıdem tazminatını talep edebilmesi bakımından zaman aşımı 10 yıldır.

Kıdem tazminatı ile ölüm tazminatı arasındaki farklar nelerdir?

Borçlar kanununun 440.maddesi,işverenin,işçinin ölümü durumunda geride kalan eşi ve ergin olmayan çocuklarına ödeme yapması gerektiğini ifade eder.

Her ikisi de yoksa,bu durumda geçimi ölen işçi tarafından sağlanan anne ve babasına, ergin olup eğitimine devam eden veya malul olan çocuklarına,bakmakla sorumlu olduğu diğer kanuni mirasçılarına da ödeme yapılmayı gündeme gelebilir.

Anne ve babanın geçimi işçi tarafından sağlanmıyorsa bu durumda ödeme bu kişilere yapılmaz.

Ödemenin miktarı,işçinin kıdemi 1 yıldan az ise 1 aylık ücret,5 yıldan fazlaysa 2 aylık ücret olmak durumundadır.

Yargıtay, İş Kanununun kapsadığı işçilerin ölümünde kıdem tazminatına ilave olarak ölüm tazminatı talep edilip edilemeyeceğine ilişkin bir karar vermedi. İki düzenlemenin amaçlarının farklı olduğu, bu yüzden birlikte talep edilebileceği yönünde bir görüş hasıl olsa da, muhtemel bir davada Yargıtayın verdiği karar belirleyici olacak.

Borçlar Kanununun 440.maddesi 1 Temmuz 2012’den itibaren geçerlidir. İşveren yalnızca bu tarihten sonraki ölümler için ödeme yapmakla yükümlü. Bu tarihten önceki ölümler içinse bu yükümlülük yoktur. Bu tarihten sonraki ölümlerde işveren ödeme yapmamışsa, işçinin tazminatı almaya hakkı olan yakınları bunu talep edebilir.

Bize Görüşlerinizi Bildirin.